Q!20190902 – intern

Lees hier het interview met Debora van der Ende, Sociaal makelaar: ‘Dementie: er is nog heel veel mogelijk’

 

Q!20190830 intern

Op 11 oktober a.s. is er in het kader van Coming Out Day een Miniconferentie: ‘LHBTI-vriendelijk beleid binnen (zorg)instellingen die te maken hebben met Roze senioren’

uitnodiging_ComingOutDay2019

Q!26082019 – intern

Beste ketenpartners,

Wellicht hebben jullie het al vernomen, maar hierbij de bevestiging. De Financiële Winkel is per 10-06-2019 gestart met de nieuwe werkwijze.

Hieronder staat in het kort omschreven wat dit inhoud.

We hebben er voor gekozen om onze dienstverlening laagdrempeliger te maken. Dit betekent dat wij de stappen tot het intakegesprek hebben ingekort. De burger kan zich nu via de website aanmelden. Het aanmeldformulier moet ingevuld worden om de hulpvraag vast te stellen en er wordt gevraagd of er sprake is van crisis. Dit zijn drie korte vragen. Daarna kan de burger zelf een afspraak maken voor een intakegesprek. In het geval van crisis kan er geen afspraak gemaakt worden, maar verzoeken wij de burger direct langs te komen of te bellen. Wij hebben altijd een collega paraat staan die de burger te woord staat. Mocht de burger niet komen dan hebben wij wel de registratie en zullen wij zelf de burger proactief benaderen.

In het geval dat de burger geen mogelijkheden heeft om online een afspraak te maken dan kunnen ze altijd bellen of even langskomen. Dan zal er een afspraak ingepland worden.

Wij hebben hiervoor gekozen omdat wij verplicht zijn om binnen 4 weken na aanmelding een intakegesprek te voeren. In het oude proces konden wij hier niet aan voldoen. Daarop is besloten om het inloopspreekuur en de verplichte workshop administratieordening uit het proces te halen. De workshop administratieordening is niet verdwenen, maar wordt alleen nog ingezet als de consulent schuldhulpverlening dit na het intakegesprek nodig acht.  Ook vragen wij geen stukken meer op voor het intakegesprek. Gebleken is dat dit een drempel opwierp waardoor burgers uiteindelijk uitvielen. Wij verzoeken nu burgers om zoveel mogelijk gegevens van inkomsten, uitgaven en schulden mee te nemen naar het intakegesprek, maar indien zij deze gegevens niet hebben dan verzoeken wij de burger wel te komen. Tijdens het intakegesprek zullen wij de juiste hulp zoeken om de benodigde stukken bij elkaar te krijgen. Hierin gaan wij veel meer maatwerk leveren, omdat wij niet van elke burger dezelfde stukken nodig hebben.

Nieuw in ons proces is ook dat het overdracht moment van frontoffice naar backoffice is verplaatst. Het dossier wordt pas overgedragen op het  moment dat de schuldregeling helemaal rond is. Dit houdt in dat dezelfde schuldhulpverlener de intake, stabilisatie en schuldregelingsfase behandelt. Daarna zal er een nazorg traject starten van maximaal drie jaar. In die drie jaar zal de backofficeconsulent minimaal twee keer per jaar met de burger in gesprek gaan om te toetsen of alles nog naar behoren verloopt. Dit geldt ook voor burgers in de WSNP en degene voor wie een saneringskrediet is afgesproken. Hiermee hopen wij de kans op uitval tijdens de schuldregeling te minimaliseren. Het uiteindelijke nazorggesprek en de nazorgtraining zullen nog steeds verzorgd worden door Edith von Berg en Annemarel van Kempen.

Tot slot hebben wij in de persoon van Tina Renken een consulent aangesteld voor bewindvoerders.. De bewindvoerder kan de aanvraag doen door middel van een e-mail te sturen naar finwin@delft.nl. De aanvraag zal dan door Tina in behandeling worden genomen. Zij zal samen met de bewindvoerder de vervolgstappen bepalen. Binnenkort zullen wij een overleg plannen met de bewindvoerders om dit nader toe te lichten.

Gelieve dit bericht zoveel mogelijk te verspreiden binnen jullie teams.

Mochten er naar aanleiding van deze e-mail nog vragen zijn dan hoor ik dat graag.

Met Vriendelijke groet,

Lisette van der Zanden

Senior Schuldhulpverlening

Financiële Winkel van Delft

Tel: 14015

 

Werkdagen dinsdag t/m vrijdag

Vitaliteitsscan 2019

Delft voor Elkaar ondersteunt vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en verenigingen binnen onze gemeente via informatie en advies, de vacaturebank, de vertaalservice, het vrijwilligerspunt, themabijeenkomsten en een nieuwsbrief.

Net als in 2017, heeft Delft voor Elkaar de vitaliteit van het vrijwilligerswerk in Delft onderzocht. Met behulp van een korte vragenlijst – de Vitaliteitsscan – is vrijwilligersorganisaties gevraagd naar verschillende aspecten van het functioneren van hun organisatie.

Op het gebied van werving van vrijwilligers, gewenste ondersteuning en bekendheid met onze diensten. Van de 412 aangeschreven organisaties hebben 128 organisaties deze Vitaliteitsscan ingevuld. Dit is een respons van ruim 30%.

Deze factsheet vat de resultaten van de Vitaliteitsscan samen; bekijk ‘m hier Dve factsheet vitaliteitsscan 2019

 

Q!20190719v2

Scheiden zonder Schade, uitvoeringsrapportage
Maandag 1 juli heeft Minister van rechtsbescherming, Sander Dekker, mede namens de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Hugo de Jonge, de uitvoeringsrapportage van het Programma Scheiden zonder Schade (SzS) gestuurd naar de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Het programma SzS richt zich op het voorkomen van schade bij kinderen als gevolg van een scheiding van ouders en voert acties uit van de agenda “Scheiden… en de kinderen dan?” van André Rouvoet. Deze acties zijn er om ouders, kinderen en professionals te ondersteunen bij een scheiding. Een scheidingsloket, een nieuwe procedure voor de rechter en de rol van gezinsvertegenwoordiger worden ontwikkeld en getest in de regio’s Den Haag en Oost-Brabant.

Uitvoeringsprogramma scheiden zonder schade

Zomervakantie en spreekuren Kenniscentrum Kind en Scheiding
25 juli tot 5 augustus is het Kenniscentrum Kind en Scheiding gesloten.
In de overige schoolvakantie weken zijn we telefonisch en via e-mail bereikbaar. Vanaf 20 augustus is er weer spreekuur. Bekijk de website voor meer informatie en data voor het aangepaste rooster tot 2 september.

Het team Kenniscentrum Kind en Scheiding wenst u een fijne en onbezorgde zomer toe!

Versterking samenwerking bij complexe scheidingen in Haaglanden: regiegroep
‘Er moet meer ruimte komen voor (relatie) therapie en psycho-educatie voor scheidende ouders.’ ‘Zorg ervoor dat je als keten een gedeelde visie en aanpak hebt.’ Dat waren enkele dringende wensen van deelnemers aan een expertmeeting over complexe scheidingen in december 2017 bij Jeugdbescherming west.

Veel beroepsgroepen bleken dezelfde dilemma’s tegen te komen, als het gaat om kinderen en hun scheidende of gescheiden ouders. De deelnemers aan de expertmeeting gaven aan in 2018 samen verder te willen werken aan dit onderwerp. Aan deze samenwerking hebben Jeugdbescherming west en het Kenniscentrum Kind en Scheiding inmiddels structureel vorm gegeven. Zij hebben vertegenwoordigers van de verschillende organisaties uit straf- en zorgketen bij elkaar gebracht in een regiegroep Haaglanden. Hieraan nemen het Kenniscentrum Kind en Scheiding, Jeugdbescherming west, de Raad voor de Kinderbescherming, de gemeenten, de advocatuur, familie- en gezinsrecht, mediation, Veilig Thuis en de William Schrikkergroep.

Doel van de regiegroep is om de gezamenlijke expertise in het werk bij (complexe) scheidingen te versterken en deze te benutten om de regionale deskundigheid te bevorderen. Dat zal op verschillende manieren gebeuren. De regiegroep is, in afstemming met de gemeenten, verantwoordelijk voor de verhoging van de deskundigheid in de regio. Dat gebeurt door congressen en expertmeetings over actuele thema’s te organiseren. Daarnaast organiseert de regiegroep themabijeenkomsten voor professionals om de juridische, inhoudelijke en/of praktische deskundigheid op maat te verhogen al naar behoefte. Op regionale leerbijeenkomsten krijgen de professionals de gelegenheid om aan de hand van casuïstiek gezamenlijk op hun werk te reflecteren.

De organisatie van deze activiteiten staat nu nog in de kinderschoenen. Na de zomer volgt hierover meer informatie. In de tussentijd kun je voor nadere informatie terecht bij het Kenniscentrum Kind en Scheiding: info@kenniscentrumkindenscheiding.nl of 06 112 591 95.

Interventies en themabijeenkomsten

Voor het meest actuele aanbod, verwijzen we je naar onze websiteFacebook en LinkedIn. Op de website worden regelmatig nieuwe trainingen geplaatst. In Den Haag is het mogelijk op locatie interventies voor kinderen aan te bieden. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met het Kenniscentrum Kind en Scheiding.

 

Q!201907019

Vrijetijdsbesteding voor verstandelijk beperkten bestaat 60 jaar: ‘Recht op plezier blijft bestaan’

Vrijetijdsbesteding Thuishulp en Vormingsactiviteiten (VTV) in Delft bestaat 60 jaar. Dat werd zaterdag gevierd met een groots feest in het activiteitencentrum De Wipmolen.

Uit: AD Laura van Vuuren 08-07-19, 11:57

,,De deelnemers zijn zo blij tijdens dit feest”, vertelt Corrie Brocken, consulent van het VTV in Delft. Zo’n zestig deelnemers en twintig vrijwilligers vierden samen dit jubileum. ,,Zanger Lorenzo stond te dansen en zingen met de deelnemers en in een andere ruimte liet een goochelaar allerlei trucs zien. Dit soort feesten zijn echt de krenten in de pap. Het is zo leuk om te zien hoe ongelooflijk de deelnemers genieten.”

VTV biedt aan mensen met een verstandelijke beperking een aanbod van vrijetijds- en vormingsactiviteiten. Zestig jaar geleden begon VTV Delft als een avondschool voor het Buitengewoon Onderwijs. ,,Dat was echt bedoeld voor hobby’s naast school”, vertelt Brocken. ,,Inmiddels is het uitgegroeid tot veel meer dan dat. We bieden activiteiten waar wekelijks meer dan 100 deelnemers op afkomen.”

Clubs

De deelnemers komen niet alleen uit Delft, maar ook uit Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland en Westland. Bij vrijetijdscentrum De Wippolder in Delft vinden ’s avonds activiteiten plaats voor mensen met een verstandelijke beperking. ,,We zijn geen dagbesteding”, legt Brocken uit. ,,Overdag gaan de mensen werken of naar een dagbesteding en ’s avonds of in de weekenden komen ze dan naar ons. Waar mensen zonder beperking gaan sporten, zingen of tekenen in clubverband, doen onze deelnemers dat ook bij ons. Zo hebben we kookclubs en schilderclubs. Ook houden we regelmatig disco’s en bingoavonden.”

Naar de vrijetijdsactiviteiten van VTV komen alleen mensen met een licht tot matige verstandelijke beperking. ,,Ze moeten zelfstandig met de taxi naar ons toe kunnen komen”, vertelt Brocken.

Joke Graafland beaamt dat. Zij leidt al 25 jaar verschillende clubs. ,,Nu doe ik de creatieve club en de handwerk- en naaiclub”, vertelt ze. ,,Dat doe ik al die jaren met veel plezier. Nooit heb ik gedacht: deze week heb ik geen zin, dus ik sla een keer over. Een deelnemer zit al 25 jaar bij mij op de club en veel anderen komen ook al jaren.”

Er is veel veranderd in al die jaren. ,,De sfeer is hetzelfde gebleven, maar de aantallen clubs zijn teruggelopen”, vertelt Graafland. ,,Vroeger waren er zeven dagen per week clubs, in totaal zo’n 40. Nu zijn het er hooguit tien op twee doordeweekse dagen en tweewekelijks in de weekenden.” Daardoor zitten volgens haar veel mensen thuis. ,,De mensen kwamen via een instelling naar ons, waardoor zij toch even uit hun woningen waren. Nu doen zij activiteiten op het terrein van deze instelling.”

Kiwi

VTV heeft al verschillende namen gehad. Een lange tijd heette het Kiwi. ,,De naam kiwi komt van het Nieuw-Zeelandse vogeltje. Dat is een bijzonder vogeltje en aangezien onze deelnemers ook bijzonder zijn, werd dat de naam.”

In 1998 werd die naam gewijzigd. ,,Kiwi is niet volwassen genoeg, terwijl onze doelgroep dat wel is, dus werd het VTV”, vertelt Brocken. Hoewel het VTV dus al ruim twintig jaar geen Kiwi meer heet, wordt het door veel deelnemers nog wel zo genoemd. ,,Ik noem het ook nog steeds zo”, erkent Graafland. ,,Kiwi gaat er niet meer uit.”

Ook de letters VTV hebben verschillende betekenissen gehad. Waar het voorheen Vrije Tijd en Vorming was, is het inmiddels aangepast naar Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten, omdat de activiteiten van de stichting ook zijn uitgebreid. ,,We doen niet meer alleen activiteiten als koken, maar ook vrijwillige thuishulp en sport en bewegen. De doelgroep vrije tijd zijn nog steeds alleen mensen met een verstandelijke beperking, maar de overige activiteiten zijn ook voor mensen met andere beperkingen. ,,Dat gaat verder dan alleen verstandelijke beperkingen”, vertelt Brocken. ,,Hieronder vallen ook mensen met een lichamelijke beperking of bijvoorbeeld mensen die een vorm van autisme hebben.”

Kleine wereld

Brocken: ,,Hopelijk bestaat het VTV over 60 jaar nog steeds. Het recht op plezier en vrijetijdsbesteding blijft bestaan. Als mensen met een verstandelijke beperking alleen naar hun dagbesteding gaan en verder thuis zitten, wordt hun wereld wel erg klein.”

 

 

20190716Q!

Wie er bij was op 21 juni, weet dat we weer een geslaagde netwerkbijeenkomst hebben gehad met het Sociaal Platform. Onderstaand een korte impressie.

Preventie

Het eerste uur hebben we met elkaar gesproken over hoe preventie in het sociaal domein kan bijdragen aan de beweging van zwaar naar licht. Welke leemtes zien we in het preventieaanbod? Zijn er alternatieve interventies? De opbrengsten van deze gesprekken vindt u in de bijlage. De komende maanden gaan we hier intern, maar ook met partners verder mee aan de slag. Op het Sociaal Platform van 11 oktober zullen we u weer een stand van zaken geven. Preventie in sociaal domein

Lopende projecten

In het tweede deel van de bijeenkomst passeerden een aantal projecten de revue. De presentaties hiervan zijn als bijlage toegevoegd.

  • Gabrie Steenvoorden (Werkse!) heeft ons bijgepraat over de BHAG en het Zeg JA Team. In de bijlage een korte impressie en de 15 algemene beginselen van behoorlijk maatwerk die het Zeg Ja Team hanteert. BHAG
  • Frank van Polanen-Petel (Stichting Stunt) vertelde enthousiast over de impulsregeling van Lekker Bezig. Hiermee kunnen meer deelnemers instromen en is er doorgroei mogelijk naar een hoger participatieniveau. Vanwege de omvang van het bestand heb ik de vele foto’s uit de presentatie moeten knippen. Maar neemt u van mij aan dat ze leuk waren! Impuls Lekker Bezig
  • Debora van der Ende, de sociaal makelaar dementie van Pieter van Foreest was op vakantie. Haar collega’s Jacqueline Broeckhuijsen en Marijke van der Hoeven hebben haar rol goed overgenomen en toegelicht waarom vrijwilligerswerk zo belangrijk is voor deze groep. Iedereen hoort erbij, samen dementievriendelijk. In bijgevoegde presentatie vindt u links naar twee korte filmpjes die dit onderstrepen. Je Passie vergeet je niet
  • Ide Swager (Momomedical) trekker van het initiatief ‘Doorligwonden Delft uit’ kwam nog een laatste keer vertellen over het succes van het project. Een mooie samenwerking tussen o.a. Pieter van Foreest, TU-Delft, Reinier de Graaf, DSW, Rabobank en gemeente Delft. Momomedical
  • Wilma Broeseliske (o.a. Delftse Uitdaging) en Atekeh Raisi (Atekeh Projects & Events) namen ons mee in de ontwikkelingen van 015NOW. Zij vertelden wat de effecten zijn van hun methodiek en gaven een doorkijkje in de activiteiten voor 2019. 015NOW

Challenge Call 2019

Als laatste vertelde Trudy van der Heijden (gemeente Delft) over de Challenge Call 2019, een oproep aan de stad voor initiatieven die bijdragen aan de transformatie in het sociaal domein. De sluitingsdatum is inmiddels verstreken. Er hebben zich 7 coalities gemeld met een idee voor een initiatief. In de komende weken gaat het TOP-team hiermee aan de slag. Ook hiervan zullen wij u een update geven bij het volgend Sociaal Platform.

11 oktober 2019

Het volgende Sociaal Platform is op vrijdag 11 oktober in het Meisjeshuis. Een deel van deze bijeenkomst staat in het teken van Wereldmeisjesdag. Elk jaar vinden er op die dag over de hele wereld allerlei ‘Girls Take over’ acties plaats. Bette en Juul doen zo’n actie! Hoe en wat, dat houden we nog even als een verrassing. Vind u het leuk om ook een bijdrage te leveren en heeft u een onderwerp wat aansluit bij dit thema? Neem dan contact op met de secretaris van het Sociaal Platform, ondergetekende.

Ik wens u een hele mooie zomer toe en hoop u weer te zien op 11 oktober!

Vriendelijke groet,

Marja Valstar
Adviseur Samenleving

 

Q20190710!

De afgelopen drie jaar heeft Delft voor Elkaar met een eigen team meegedaan aan de Golden Ten en de bedrijvenloop van Atletiekvereniging De Koplopers in Delft. Ook dit jaar willen we graag een team samenstellen dat bestaat uit beroepskrachten en vrijwilligers. Per slot van rekening zijn we allemaal, via onze moederorganisatie, verbonden aan Delft voor Elkaar.

Er zijn al collega’s die zich aangemeld hebben. Doe jij ook mee?

De Bedrijvencompetitie is een hardloopevenement in het Delftse Hout en gaat over drie loopjes. Deze worden gehouden tijdens de Kopjeslopen van 8 september, 13 oktober en 10 november 2019 over een afstand van 5 km. Een team bestaat iedere loop uit minimaal drie en maximaal acht lopers. De start is om 11.00 uur.

Er is mogelijkheid om ter plekke om te kleden; Delft voor Elkaar zorgt voor shirts en betaalt het inschrijfgeld.

Iedereen die het leuk vindt en van hardlopen houdt kan meedoen. Hoe lang je over de afstand doet is onbelangrijk. Dat je als groep aan de start verschijnt is wel belangrijk. De intentie is dat je aan alle drie de loopjes mee doet en natuurlijk mag je ook jezelf uitdagen en je tijd verbeteren. En…

  • Hoe meer lopers in je team, hoe meer bonus seconden je ontvangt.
  • Hoe meer vrouwen in je team, hoe meer bonus seconden je ontvangt.

Neem contact op met Sonja Koelewijn (06 44 20 17 43) of stuur een mail naar communicatie@delftvoorelkaar.nl.

Kijk ook eens op de site van de Koplopers: https://dekoplopers.nl/kopjesloop-bedrijvenloop-2019/

 

DelftQ20190709

Een verhaal uit de praktijk

Vrouw, 72 jaar, alleenstaand

“Mevrouw heeft uitgezaaide kanker en een ernstige vorm van neuropathie. Zij krijgt daarvoor chemokuren en bestralingen en woont, met de nodige ondersteuning van Careyn, wel thuis.

Zij bezoekt geregeld Informatiepunt ’t Reiniertje en wij gaan regelmatig bij haar langs om te kijken hoe het met haar gaat. Tijdens zo’n bezoek viel het ons op dat zij onder de blauwe plekken zat. Toen wij haar naar de reden daarvan vroegen gaf zij aan dat zij geregeld valt, omdat zij geen gevoel meer in haar voeten heeft en ze heeft weinig grip. Zij is twee keer van het trapje in haar tuin gevallen en heeft de laatste keer daar drie kwartier gelegen, omdat er niemand langsliep en zij zelf niet meer overeind kon komen.

Wij hebben onze ouderenadviseur ingeschakeld en samen met haar een gesprek met mevrouw gehad. Hieruit kwam naar voren dat mevrouw haar huis voor een deel aangepast moet worden aan de situatie waarin zij verkeert. Onze ouderenadviseur heeft daarop een gesprek met de Wmo geregeld en begeleidt mevrouw verder.

Mevrouw bezoekt de koffie-ochtend in ‘t Reiniertje en maakt volop gebruik van de activiteiten van Delft voor Elkaar, zoals de BUDD-bus.”