Berichten

De VertaalService van Delft voor Elkaar

Organisaties in Delft kunnen gratis een beroep doen op de VertaalService van Delft voor Elkaar. Deze vertaaldienst bestaat uit een groep vrijwilligers die verschillende talen spreekt. Zij zetten zich belangeloos in om de gesprekken tussen medewerkers van organisaties en Delftenaren, die geen of onvoldoende Nederlands spreken, te vertalen. Heeft jouw organisatie een vertaler nodig? Heb jij een talenknobbel en wil jij vertaler in dit team zijn? Neem dan contact op met Delft voor Elkaar.

Veel talen
De VertaalService heeft vrijwilligers die bijvoorbeeld kunnen vertalen naar of vanuit het Arabisch (diverse dialecten), Koerdisch (Badini), Tigrinya, Amharic, Turks, Farsi, Pastho, Urdu, Berbers, Engels, Spaans, Italiaans en Frans.

Ben jij of ken jij een vrijwilliger die zowel het Nederlands als een of meer andere talen beheerst? Neem dan contact op met Delft voor Elkaar via 015 760 02 00 en sluit aan bij de VertaalService.

Vertaalverzoeken
Medewerkers van organisaties kunnen een vertaalverzoek indienen via de receptie van Delft voor Elkaar. Deze is dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur via nummer 015 760 01 25 of 015 760 01 26. Mailen kan ook: receptie@participedelft.nu.

De vertaaldienst is gratis. Wel verwacht Delft voor Elkaar dat organisaties die gebruik maken van de VertaalService hun cliënten informeren en motiveren om aan taalactiviteiten mee te doen.

Nederlands leren
Het is fijn dat er vrijwillige vertalers zijn die organisaties en anderstaligen helpen om elkaar te begrijpen. Toch blijft Nederlands spreken, voor wie in Nederland woont, noodzakelijk om deel uit te maken van de samenleving. Hoe beter je zelf Nederlands spreekt, des te makkelijker je contact maakt met de mensen om je heen; taal verbindt!

Ken je iemand die nog geen Nederlands spreekt en dat wel wil leren? Ook dat kan bij Delft voor Elkaar. Er zijn conversatielessen en taaloefenplekken waar je Nederlands leert begrijpen en spreken in de praktijk. Stuur een mail naar: trajectbegeleiding@participedelft.nu voor meer informatie.

Flyers

Flyer conversatielessen

Flyer Taaloefenplekken

 

 

 

‘Ik heb moeite met de opvoeding van mijn kind en zou hier graag hulp bij willen’

Loopt u met een vraag rond en weet u niet waar u met uw vraag terecht kunt? Loop dan gerust binnen bij één van de vijf wijkcontactpunten van Delft voor Elkaar en stel uw vraag!

Het kan gaan om sociale en praktische vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, financiën en sport. Dat kan om uzelf gaan, maar ook over uw kind, de buren of een familielid. Medewerkers van Delft voor Elkaar geven persoonlijk advies, denken mee over een oplossing en verwijzen eventueel door.

Iedere bewoner van Delft kan zonder afspraak met zijn vragen binnenlopen bij één van onze wijkcontactpunten. Loop gerust binnen en durf te vragen!

Een e-mail sturen naar info@delftvoorelkaar.nl of bellen naar 015 760 02 00 kan natuurlijk ook.

Vangnet in de Wijk -samenwerking met buurtbewoners en partners op het gebied van wonen, zorg & welzijn en veiligheid

Sociaal werker Tanja Moerkerken (rechts) van Delft voor Elkaar gaat regelmatig op huisbezoek.

De politie van Delft maakt steeds vaker melding van incidenten waarbij ‘verwarde personen’ zijn betrokken. Het is een weerspiegeling van een groeiende trend die gemeenten en politie in heel Nederland al jaren bezighoudt.

In een artikel in de Delft op Zondag van 10 maart jl. staat dat de toename van het aantal incidenten -waarbij verwarde personen zijn betrokken- is ook de gemeente niet ontgaan. “Natuurlijk baart ons dat zorgen” aldus wethouder Schrederhof. “We bestuderen de cijfers en gaan overleggen met professionals over mogelijke oorzaken.” Op dit moment is het volgens Schrederhof nog te vroeg om conclusies te trekken en maatregelen te nemen. “Belangrijker: wat kunnen we doen om deze mensen zo goed mogelijk te helpen? Deze mensen hebben onze zorg en aandacht nodig.”

Echte oplossing zijn er nog niet, wel liggen er plannen om de last van de politie te verlichten. Een betere opvang in de wijk zou bijvoorbeeld uitkomst kunnen bieden. Om die reden initieerde de gemeente Delft samen met Delft voor Elkaar begin 2018 het actieprogramma ‘Vangnet in de Wijk’ in de Reinier de Graafbuurt.

Het programma richt zich -in samenwerking met buurtbewoners en andere belangrijke partners op het gebied van wonen, zorg & welzijn en veiligheid- op het organiseren van een goede vroegsignalering en een laagdrempelig punt waar bewoners onder andere signalen neer kunnen leggen zoals: zorgmijdend gedrag, GGZ-problematiek of tekenen van dementie.

Preventie
“Het is van belang dat er geïnvesteerd wordt in preventie, zodat het niet komt tot escalatie”, stelt Sanne Rodenburg van Delft voor Elkaar. “Onder andere de ambulantisering van de GGZ, het afbouwbeleid van intramurale zorg: de intramurale voorziening wordt alleen maar ingezet als er geen (redelijke) alternatieven meer te bedenken of te organiseren zijn, maakt het nog belangrijker om in kwetsbaardere buurten, samen met bewoners en belangrijke partners, goede voorzorgsmaatregelen te treffen. Bewoners kunnen hier op terugvallen als dat nodig is. Hier wordt op dit moment dan ook hard aan gewerkt.”

 

Bron: Delft op Zondag

‘In gezonde wijken kun je gezond en gelukkig opgroeien én jezelf ontwikkelen’

Delft voor Elkaar maakt sport en bewegen én een gezonde leefstijl mogelijk voor jong en oud. Een gezonde leefstijl is voor iedereen belangrijk, maar is niet altijd vanzelfsprekend. Daarom stimuleren wij mensen om samen in beweging te komen en organiseren wij sportactiviteiten voor verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld op scholen en in de wijken. Wij hebben in diverse wijken verschillende Buurtsportverenigingen waarbij we laagdrempelig sport- en beweegaanbod organiseren.

Met de Sportimpuls Beweeg Wijs werken sportverenigingen, onderwijs en welzijn integraal samen. Beweeg Wijs brengt kinderen spelenderwijs op het schoolplein, in gymlessen in de wijk en bij sportaanbieders in beweging.

Onze Beweegcoaches en Buurtsportcoaches zijn er voor iedereen, ook voor mensen met een verstandelijke beperking, lichamelijke problemen of een chronische ziekte.

Stimuleren: water drinken, groente en fruit, bewegen

Delft voor Elkaar is aangesloten bij het lokale JOGG-Delft programma, om gezamenlijk vanuit onze prestaties te werken aan een gezonde leefstijl en leefomgeving voor onze Delftse jeugd (t/m 12 jaar).

Meer weten?

Gezonde wijken in Delft
Sjors Grasman | 06 53 60 99 63 s.grasman@haaglandenbeweegt.nl

Jongeren op gezond gewicht (JOGG)
Marcella Deters, JOGG-Delft regisseur | 06 42 64 28 48 | m.deters@sportiefadvies.nl

Cliëntondersteuning Delft voor Elkaar: ‘wij stimuleren eigen kracht’

Delft voor Elkaar ondersteunt en begeleidt inwoners bij hulpvragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en financiën. We streven ernaar dat alle inwoners van Delft mee kunnen doen aan de samenleving en dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Wij kijken niet alleen naar wat bewoners nodig hebben, maar juist ook naar wat zij zelf kunnen. Daar waar nodig maken wij de koppeling met informele ondersteuning en zorg. Denk bijvoorbeeld aan een buddy die helpt met boodschappen doen, een gespreksgroep voor lotgenotencontact of een bezoekvrijwilliger via de Alzheimerstichting. Ook bieden wij ondersteuning bij Wmo-aanvragen, zoals hulp bij het huishouden of een vervoersvoorziening.

Dienstverlening Cliëntondersteuning

Individuele ondersteuning en begeleiding (van 0 tot 100+), met specialisme: maatschappelijk werk, beperking en ouderen.

Meer weten over cliëntondersteuning?

Durf te vragen!

Cliëntondersteuners van Delft voor Elkaar kunt u ook spreken in één van onze vijf wijkcontactpunten. Iedere Delftenaar kan daar zonder afspraak met zijn of haar vragen binnenlopen. Het kan gaan om sociale en praktische vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, financiën en sport. Dat kan om uzelf gaan, maar ook over uw kind, de buren of een familielid. Medewerkers van Delft voor Elkaar geven persoonlijk advies, denken mee over een oplossing of verwijzen u door.

 

Leefbaarheid in de Delftse wijken

Op 30 januari jl. namen ook enkele medewerkers van Delft voor Elkaar deel aan het stadsgesprek van TOPdelft, in samenwerking met Adviesraad Sociaal Domein. In dit stadsgesprek kwamen professionals en bewoners aan het woord. Aan de orde kwam hoe leefbaarheid in Delftse wijken kan worden vergroot. Burgers en wijkwerkers werden hierover geïnterviewd. De zaal was vol. Betrokkenheid groot. Leefbaarheid leeft!

De bijeenkomst leverde veel enthousiaste reacties op over hoe professionals en bewoners zich inzetten voor de leefbaarheid van Delft. Delft voor Elkaar werd daarbij genoemd als goed voorbeeld. Met name hoe Delft voor Elkaar samen met Woonbron in de wijk Buitenhof met 30 procent beschermd wonen een ontmoetingsplek maakt op verzoek van bewoners, zodat het gesprek op gang komt.

Femke Janssen, Projectleider Delft voor Elkaar: “Ook zelf hebben we met elkaar een heel mooie bijdrage geleverd door een impressie te geven van onze werkdag. Karel Bevers, sociaal werker Delft voor Elkaar, vertelde over zijn ervaringen bij een wijkcontactpunt, met veel persoonlijke verhalen en verwondering over hoe open mensen soms zijn.

Verder hebben wij onze bijdrage aan leefbaarheid benoemd; wat de grootste uitdagingen in de stad zijn die dit lastig maken (verward gedrag, overlast jeugd) en wat de visie van Delft voor Elkaar is hoe hierop in te spelen: verbinden, inclusie, etc.”

Delft voor Elkaar verbindt en versterkt – zodat iedereen mee kan doen