Korte Intensieve Aanpak (KIA): snel erop af, outreachend en vasthoudend!

Doelstelling
De doelstelling van KIA is dat de cliënt zich zo zelfstandig mogelijk, maatschappelijk en sociaal, kan ontwikkelen of handhaven. Het accent hierbij ligt op het leren gebruik maken van de mogelijkheden in de sociale omgeving/het sociaal netwerk, van bestaande voorzieningen en/of hulpverlening, zoals langdurige ondersteuning van de WMO.

Cliënten
KIA richt zich met name op zorgmijdende cliënten, die door hun gedrag geen aansluiting vinden bij de reguliere hulpverlening. KIA wordt enkel ingezet, wanneer het (nog) niet mogelijk is om binnen de bestaande voorzieningen passende hulp te bieden.

De problematiek van de cliëntengroep is divers; kenmerkend is dat de basis niet op orde is. Door de cliënten wordt geworsteld met meerdere, langdurende en soms ingewikkelde problemen in het dagelijks leven, zoals deze beschreven zijn in de leefgebieden van de zelfredzaamheidsmatrix. Echter, omdat zij op onvoldoende leefgebieden problematiek ervaren worden zijn ‘te licht’ bevonden voor het Sociaal Team.

Er is sprake van tijdelijk regieverlies en achterliggend is er soms sprake van een vermoeden van een (licht) verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. De doelgroep omvat veelal mensen die hulpverleners wantrouwen. Er is te weinig eigen kracht en/of te weinig vaardigheden om zelf of in eigen netwerk oplossingen te organiseren of om zelfstandig hulp te zoeken.

Veelal spelen er chronische financiële problemen. Mensen maken bijvoorbeeld hun post niet meer open en hierdoor lopen schulden op. KIA is er niet voor mensen die hun eigen bijdrage voor begeleiding via de WMO  niet willen of kunnen betalen.

Werkwijze

Het verschil tussen KIA en de werkwijze van de cliëntondersteuners van Delft voor Elkaar is dat er bij KIA volhardender wordt gewerkt. Ook wanneer meerdere malen niet wordt opengedaan of wanneer bijvoorbeeld de afspraak steeds weer kort van te voren wordt afgezegd, houden de maatschappelijk werkers vol.

Er wordt veel tijd geïnvesteerd in de relatie opbouw, door bijvoorbeeld ‘brandjes te blussen’ en doordeweeks veelvuldig contact te onderhouden via WhatsApp, e-mail of per telefoon. Tijdelijk de regie overnemen, zodat de cliënt via de medewerker een succeservaring heeft, is onderdeel van het motiveren van de cliënt om de eigen regie weer terug te pakken.

Om de basis op orde te krijgen is intensief en veelvuldig contact binnen een beperkte periode nodig. Zo kan het vertrouwen gewonnen worden en kunnen er (kleine) stappen gemaakt worden naar meer zelfredzaamheid. Bovendien kan ernstigere problematiek voorkomen worden.

Verwijzingen
Cliënten kunnen zichzelf niet aanmelden bij KIA. Aanmelden gaat via de medewerkers van Delft voor Elkaar, Meldpunt Bezorgd, de Jongerenacademie van Delft Support en de Wmo.

Voor aanmeldingen of het bespreken van een casus die mogelijk in aanmerking komt voor KIA, neem contact op met Karen of Astrid.